VPP programma kalpo kā platforma vairāku jaunu projektu veidošanai un sadarbības veicināšanai:

COST Action TU1404. Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures
COST ir starptautiskās sadarbības atbalsta programma, kas izveidota, lai Eiropas līmenī atbalstītu zinātnieku un pētnieku sadarbību dažādās zinātnes un tehnoloģijas attīstības jomās. Programmas mērķis ir atbalstīt galvenokārt pirms-konkurences pētniecību, kā arī pētījumus, kas risina aktuālas sabiedrības problēmas.
Aktivitātes TU1404 mērķis ir izstrādāt jaunas paaudzes vadlīnijas/rekomendācijas, lai prognozētu/novērtētu materiālu, kas izstrādāti uz cementa bāzes (CBM), kalpošanas ilgumu, īpašu uzmanību pievēršot betona stiprībai agrīnā vecumā. Minētās vadlīnijas tiks izstrādātas, izmantojot eksperimentālās metodes un skaitliskās simulācijas metodes. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks īstenoti šādi uzdevumi:
1. apkopot informāciju par CBM testēšanas metodēm agrīnā vecumā, kā arī palīdzēt izstrādāt rekomendācijas jaunu testēšanas metožu izstrādei;
2.  izveidot spēcīgu saikni starp jaunākajiem sasniegumiem eksperimentālo testēšanas metožu jomā un sarežģītiem simulācijas modeļiem, kas šobrīd ir izstrādes stadijā;
3. apkopot jaunākās zināšanas par skaitliskās modelēšanas pieņēmumiem, parametru izvēli un CBM novērtēšanu gan agrīnā vecumā, kad visā kalpošanas laikā;
4. uzlabot un aktualizēt esošās rekomendācijas un normas CBM modelēšanai un testēšanai to kalpošanas laikā, kā arī ierosināt jaunu normu izstrādi par CBM eksperimentālās testēšanas metodēm;
5. veicināt integrēto iniciatīvu starp iekārtu ražošanas uzņēmumiem un pētniecības institūcijām, lai Eiropas tirgum izstrādātu jaunus produktus;
6. atbalstīt tehnisko/zinātnisko komiteju izveidi un izstrādāt kopīgus pētījumu dotāciju priekšlikumus;
7. izplatīt projektā gūtos rezultātus,iegūstot pēc iespējas lielāku ietekmi Eiropas būvniecības nozarē.

COST Action TU1404 interneta vietne: www.tu1404.eu

Projekta nosaukums Īstenošanas periods Projekta apraksts
PhD on Innovation Pathways for TES, INPATH-TES, H2020-LCE-2014-2  2015-2017 Projektā «PhD on Innovation Pathways for TES» izveidotā starptautiskā programma paaugstinās doktorantūras studentu apmācību efektivitāti un prasmes. RTU šo projektu realizēs, izmantojot ESF finansētā kopprojektā «Latvijas klimatam un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanai piemērotu ilgtspējīgu un sistēmisku risinājumu izstrāde gandrīz nulles patēriņa ēkām» iegūtās zināšanas un prasmes, kā arī  izveidoto infrastruktūru.

Projekta partneri:

Universitat de Lleida (Spānija), Universitat de Barcelona (Spānija), University of Ulster (Apvienotā Karaliste), University of Çukurova (Turcija), Trinity College Dublin(Īrija), Universita della Calabria (Itālija), Universita Degli Studi Di Perugia (Itālija), Ben-Gurion University of the Negev (Izraēla), Universidade do Minho (Portugāle), Universiteit Gent (Beļģija), Politechnika Warszawska (Polija), Technische Universiteit Eindhoven (Nīderlande), Université de Lyon (Francija) un Rīgas Tehniskā universitāte. Zinātniskie institūti: AIT (Austrija), DLR (Vācija) un PROMES-CNRS (Francija). Uzņēmumi: Arcelik (Turcija), Abengoa Solar NT (Spānija), KIC InnoEnergy (Nīderlande), UFP (Spānija) un LAIF (Itālija).

“The study and application of high performance concrete”  2017-2019 The main idea of the project is the interaction of the high strength concrete (70÷100 MPa or 10000÷15000 psi), which has been modified in the micro and nano-levels, with the local aggregates and fillers as well as commercial and waste pozzolanic materials or microfillers. Advanced HPC are multi-component mixes requiring a new approach to the production and casting technologies. Therefore, for implementing the use of these materials thus contributing to the national economy, it is planned to develop production technologies of HPC, which would use the existing concrete production facilities in all participant countries, thus significantly improving the technological process in order to ensure dosage, efficient mixing and transportation for the multi-component mixes (HPC).  Over time, it is planned to introduce innovative solutions into production intended for dispersion of fine components and for optimisation of mixing process parameters by using advanced intensive high-shear mixers.
Cost TU 1404, Towards the next generation of standards for service life of cement-based materials and structures 2014-2018 Cement-based materials (CBM) are the foremost construction materials worldwide. Therefore, there are widely accepted standards for their structural applications. However, for service life designs, current approaches largely depend on CBM strength class and restrictions on CBM constituents. Consequently, the service life behaviour of CBM structures is still analysed with insufficiently rigorous approaches that are based on outdated scientific knowledge, particularly regarding the cumulative behaviour since early ages. This results in partial client satisfaction at the completion stage, increased maintenance/repair costs from early ages, and reduced service life of structures, with consequential economic/sustainability impacts. Despite significant research advances that have been achieved in the last decade in testing and simulation of CBM and thereby predicting their service life performance, there have been no generalized European-funded Actions to assure their incorporation in standards available to designers/contractors. Therefore, the main purpose of this Action is to bring together relevant stakeholders (experimental and numerical researchers, standardization offices, manufacturers, designers, contractors, owners and authorities) in order to accelerate knowledge transfer in the form of new guidelines/recommendations, introduce new products and technologies to the market, and promote international and inter-speciality exchange of new information, creating avenues for new developments.
COST TU 1301, NORM for Building materials (NORM4BUILDING) 2013-2017 The depletion of energy resourses and raw materials has a huge impact on the building market. In the development of new synthetic building materials the reuse of various (waste) residue streams becomes a necessity. This COST initiative stimulates the collaboration of scientists, industries and regulators to gather knowledge, experiences and technologies, to stimulate research on the reuse of residues containing enhanced concentrations of natural radionuclides (NORM) in tailor-made building materials in the construction sector while considering the impact on both external gamma exposure of building occupants and indoor air quality. By improving radiological impact assessment models for the reuse of NORM residues in building materials we hope to further stimulate justified uses of NORM residues in different types of newly developed building materials. Based on these models, we aim at investigating realistic legislative scenarios so that the authorities concerned can allow reuse pathways for NORM that can be accepted from a radioprotection point of view in concordance with the Lead Marked Initiative (LMI) and sustainable construction.