Valsts pētījumu programmas (VPP) “Inovatīvi materiāli un viedās tehnoloģijas vides drošumam (IMATEH)” ietvaros tiks izveidota starpdisciplināra zinātnieku grupa nozīmīgu sabiedrības problēmu risināšanai, kas saistītas ar Būvniecības sektora attīstību un konkurētspējas paaugstināšanu, sekmējot zināšanu un tehnoloģiju pārnesi tautsaimniecībā, palielinot Latvijas sabiedrības drošumu un veicinot tautsaimniecības restrukturizāciju atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijas uzdevumiem.

Jaunā zinātnieku grupa līdz pat 70% sastāv no jaunajiem zinātniekiem, doktorantūras un maģistratūras studentiem, līdz ar to VPP tiešā veidā iesaistās izglītības procesā un jaunas zinātnieku paaudzes veidošanā, kā arī balstoties uz akadēmisko pieredzi, tiks sagatavotas starpnacionālas maģistratūras programmas.

VPP ietvaros tiks nostiprināta jaunizveidotās zinātnieku grupas starptautiskā reputācija un konkurētspēja, iesaistoties jaunos projektos, piem., Apvārsnis 2020 u.c., un sadarbības projektos ar Eiropas kopīgo pētījumu centru, kā arī zinātniskos projektos, kas ir nozīmīgi Latvijas ekonomikas izaugsmei un tautsaimniecības konkurētspējas paaugstināšanai.

VPP īpaši tiek uzsvērta sadarbība ar nozares uzņēmumiem, veicot to konkurētspējas paaugstināšanai nepieciešamos pētījumus un atbilstošu speciālistu sagatavošanu.

Par VPP mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem tiks izvērstas plašas sabiedrības informēšanas aktivitātes, veicinot sabiedrības izpratni par nozares lomu un devumu sabiedrībai nozīmīgu jautājumu risināšanai.